Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

DEKLARACJA

Deklaracja dostępności BIP – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://bip.woptul.wrotapodlasia.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 30.11.2015r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących
 • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.
 • Strona internetowa zawiera pliki PDF, DOC
 • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • ENTER – wybór elementu

Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Budynek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

Przed wejściem głównym, znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi płaskie dojście bez progów, uskoków czy barier.

Główne drzwi przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Windy posiadają oznaczenia pięter w formie wizualnej, dźwiękowej oraz za pomocą alfabetu Braille’a.

Na każdym piętrze znajduje się przynajmniej jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie schody w budynku są oznaczone kontrastowo dla osób słabowidzących.

W Szpitalu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Korytarze nie posiadają barier architektonicznych.

 

Na głównym holu po prawej stronie usytuowana jest winda dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Winda prowadzi na pierwsze i drugie piętro. z Druga winda zlokalizowana jest w łączniku między administracją a budynkiem działalności leczniczej, którą również można dojechać na drugie piętro.

Przy głównym wejściu i do budynku administracji są usytuowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Gutowski Paweł
 • Telefon: 86 216 67 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 • Adres: Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
  18-400 Łomża
 • Telefon: 86 216 67 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skip to content