Dzienny Oddział Terapii Uzależnień


Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień zajmuje się terapią uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu w systemie dziennym tzn. na zajęciach pacjent przebywa w ciągu dnia w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku), zaś popołudnia, noce oraz soboty i dni świąteczne spędza w swoim domu z rodziną.

W pracy terapeutycznej na oddziale ważne dla nas jest by pacjent nie tylko nabył wiedzę o chorobie, ale też poznał siebie i mógł tej wiedzy doświadczyć. Wykorzystując procesy grupowe oraz relację terapeutyczną, dostarczamy pacjentowi doświadczeń korektywnych ważnych w procesie zdrowienia. W pracy z pacjentami korzystamy z różnych podejść terapeutycznych, każdorazowo indywidualizując terapię poszczególnych pacjentów.

Leczenie w oddziale dziennym jest prowadzone we współpracy z zespołem terapeutycznym Oddziału stacjonarnego, taka sytuacja ułatwia dostosowanie formy leczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.

Program terapii trwa 8 tygodni. Przyjęcia nowych osób odbywają się w poniedziałki. Atutem terapii w oddziale dziennym jest to, że pacjent uczestnicząc w programie nie izoluje się od życia rodzinnego, a ma okazję codziennego praktycznego sprawdzania nabytej wiedzy i umiejętności w kontakcie z najbliższym otoczeniem.

Za okres pobytu pacjent pracujący może uzyskać zwolnienie lekarskie.

W ramach terapii w Oddziale Dziennym pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej, psychologicznej. Otrzymują materiały edukacyjne i pomoce niezbędne do realizacji programu terapeutycznego oraz jeden posiłek dziennie – obiad.

Do oddziału dziennego nie ma kolejki oczekujących. Pacjenci zainteresowani przyjmowani są na bieżąco.

Zasady przyjęcia

Pacjent do oddziału zostaje przyjęty po wcześniejszej konsultacji z terapeutą w poradni, który kwalifikuje pacjenta do przyjęcia oraz po uzyskaniu skierowania od lekarza. Na powyższe wizyty należy umówić się w Rejestracji Poradni.

Terapia 

Celem terapii jest:

– budowanie motywacji do utrzymywania abstynencji i zmiany zachowań

– przekazanie wiedzy na temat uzależnienia,

– diagnoza objawów i mechanizmów uzależnienia oraz autodiagnoza pacjenta,

– doświadczenia korektywne wynikające z procesów grupowych, relacji terapeutycznej

– nabycie umiejętności rozpoznawania objawów głodu i radzenia sobie z nim,

– rozumienie rozwoju uzależnienia w kontekście sytuacji życiowej pacjenta,

– poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach życia,

– lepsze rozumienie swoich problemów osobistych,

– budowanie motywacji do dalszej terapii i życia w abstynencji.

– tworzenie okazji do rozstawania się z zachowaniami nałogowymi (nikotyna, kofeina, i inne)

Formy terapii:

– Rozmowy indywidualne diagnostyczne i sesje psychoterapii,

– społeczność terapeutyczna,

– psychoterapia grupowa,

– psychoedukacja,

– treningi umiejętności i zmiany zachowań,

– sesje zapobiegania nawrotom choroby oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, złość, agresja, przemoc.

Zespół Terapeutyczny:

Danuta Brzezińska – pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Od 1991 roku udział w szkoleniach i realizacja programów profilaktycznych takich jak np.: „Nasza klasa”. Elementarz”, „NOE”, „Szkoła Młodzieżowych Liderów”. Ukończone Studium Socjoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej, Certyfikat – Studium Terapii Uzależnień w kierunku pracy z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem, Studium Terapii Uzależnień – narkomania oraz Studium Terapii Uzależnień – Nowoczesne Metody Diagnozowania i Terapii Uzależnień i Współuzależnień. Pracuje w nurcie integratywnym.

Jan Paweł Kołakowski – psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, uczestnik 4-letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, pracuje w podejściu integracyjnym.

Paweł Kleczyński – koordynator Oddziału Dziennego, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent 4-letniego kursu psychoterapii, pracuje w nurcie psychodynamicznym

Praca zespołu jest okresowo poddawana superwizji klinicznej przez superwizora mgr Leszka Sagadyna i bieżącemu nadzorowi merytorycznemu przez superwizora – Pawła Kołakowskiego – dyrektora WOPiTU.

 

 

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

DZIENNEGO ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIEŃ W ŁOMŻY

 

Ja………………………………………… po zapoznaniu się z regulaminem oddziału zobowiązuję się do:

 1. Odbycia podstawowego programu leczenia przez okres, co najmniej 8 tygodni.
 2. Aktywnego leczenia się tzn.:
  1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i spotkaniach terapeutycznych według Osobistego Planu Terapii ustalonego przez terapeutę;
  2. systematycznego wykonywania wszystkich zadań terapeutycznych według ustalonego terminu;
  3. przestrzegania zaleceń terapeutycznych;
  4. terapeutycznych informowanie o złamaniu abstynencji;
 3. Punktualnego uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.
 4. Zachowania tajemnicy odnośnie członków grupy (danych personalnych i ich problemów osobistych) i nie wykorzystywania zdobytych wiadomości przeciwko współpacjentom.
 5. Utrzymania abstynencji od alkoholu, gier hazardowych oraz zażywania innych substancji psychoaktywnych (leków nie z konsultowanych z lekarzem Ośrodka, narkotyków, mocnej kawy i herbaty).
 6. Poddania się badaniu alkomatem, testem na obecność narkotyków w przypadku podejrzenia o złamanie abstynencji.
 7. Pomagania innym członkom w grupie w utrzymaniu trzeźwości poprzez:
  1. informowanie terapeutów i członów grupy o zauważeniu złamania abstynencji przez innych członków grupy (na grupie, społeczności i poza nią);
  2. informowanie o łamaniu regulaminu (przepisywanie prac, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych itp).
 8. Nienawiązywania kontaktów seksualnych i erotycznych z współpacjentami.
 9. Przestrzegania zakazu palenia nikotyny na terenie ośrodka poza miejscem wyznaczonym.
 10. Zdania do depozytu telefonu komórkowego na czas zajęć w oddziale.
 11. Poinformowania osobiście lub telefonicznie o trudnościach związanych z przybyciem, planowanych nieobecnościach.
 12. Dbania o higienę osobistą oraz o czystość w pomieszczeniach użytkowych.
 13. Jestem świadomy, że z powodu naruszenia pkt. 5 kontraktu mogę być wypisany dyscyplinarnie z terapii.

Zespół terapeutyczny zobowiązuje się do:

 

 

 1. Przygotowania warunków organizacyjnych i merytorycznych dla realizacji programu terapeutycznego,
 2. Poszanowania praw pacjenta.

 

Podpis terapeuty (czytelny)                              Podpis pacjenta (czytelny)

 

……………………….                                             ..………………………..