Przetarg - Dostawa wyposażenia meblowego

Ogłoszenie nr 599744-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Dostawa wyposażenia meblowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. faks (48) 86 2162820. Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 599744-N-2019 z dnia 2019-09-20r

Ogłoszenie zmiana 540199910-N-2019 z dnia 20-09-2019r

SIWZ Dostawa wyposażenia meblowego

Zał. nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 1

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 2

Zał. nr 2.1 do SIWZ - IPPU Dostawa

Zał. nr 2.2 do SIWZ - Umowa_przechowania

Zał. Nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. nr 3.1 do SIWZ - wycena mebli socjalnych i biurowych

Zał. nr 3.2 do SIWZ - wycena mebli medycznych

Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania

Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 do SIWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Zmiana OPZ poz. 3 w zadaniu 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.09.2019r

Pytania wraz z odpowiedziami 25.09.2019r

Informacja z otwarcia ofert 27.09.2019r Dostawa wyposażenia meblowego

Informacja o unieważnieniu postępowania 07.10.19r

Informacja o rozstrzygnięciu zadanie 2 15.10.2019r