Oświadczenie dyrektora WOPiTU


Łomża, 23.11.2016 r.

Oświadczenie.

Na ręce Marszałka Województwa Podlaskiego złożyłem rezygnację ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z powodów osobistych.

Osobom cierpiącym i ich rodzinom chcę dalej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem jako psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.

Kolegom psychoterapeutom, placówkom leczenia uzależnień i innym osobom uczącym się w zawodach związanych z psychoterapią i pomaganiem jestem gotów pomagać jako superwizor, ekspert – doradca, wykładowca i nauczyciel.

Jednocześnie informuję, że prace nad modernizacją, przebudową oraz zagospodarowaniem budynku po byłym szpitalu zakaźnym na potrzeby WOPiTU z możliwością świadczenia dodatkowych usług w zakresie lecznictwa opiekuńczego i psychiatrycznego prowadzi Biuro Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Szczegóły planu funkcjonowania placówek leczenia uzależnień w połączeniu ze świadczeniami pielęgnacyjno – opiekuńczymi w nowej siedzibie, przekazałem Urzędowi Marszałkowskiemu z zastrzeżeniem, że jest to moja autorska i innowacyjna koncepcja.

Istotą opracowanego programu jest stworzenie dla osób uzależnionych po odbytej terapii podstawowej możliwości uzyskania wsparcia długoterminowego i programu readaptacji społecznej. Czynnikiem istotnie wzmacniającym abstynencję i motywację utrwalania zmiany jest bycie społecznie użytecznym i praca. Projekt zakłada dla części pacjentów możliwość pracy woluntaryjnej przy wykonywaniu czynności porządkowych na posesji oraz w planowanym oddziale pielęgnacyjno – opiekuńczym. Tego typu rozwiązań brakuje w naszym regionie i są rzadkością w Polsce, natomiast wdrożenie ich daje możliwość na istotną poprawę efektywności terapii zwłaszcza w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Serdecznie dziękuję kolegom współpracownikom za 25 lat wytężonej pracy przy organizowaniu i tworzeniu programu WOPiTU.

Paweł Romuald Kołakowski

Superwizor, psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii, ekspert PARPA ds. leczenia uzależnień.

Oświadczenie w formacie PDF