Statut


Statut

Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba, działalność

§ 1

1. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

§ 2

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łomży, ul. Rybaki 3.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje województwo podlaskie.

§ 3

1. Województwo Podlaskie wykonuje uprawnienia organu, który utworzył Ośrodek.

2. Ośrodek pełni funkcję ośrodka wojewódzkiego na terenie województwa podlaskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz.44).

§ 4

Ośrodek działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,poz. 408 z późn.zm),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz.576 z późn.zm),

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn.zm),

4) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundusz Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz.391 z późn.zm).

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591z późn.zm),

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. Nr 111,poz. 535 z późn.zm),

6a) ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 24, poz.198 z późn.zm.),

7) innych aktów prawnych,

8) niniejszego Statutu.

§ 5

1. Ośrodek wykonuje zadania przychodni terapii uzależnień i współuzależnień dla ludności z terenu powiatów: grodzkiego i ziemskiego łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

2. Ośrodek prowadzi poradnie uzależnień w oparciu o porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 6

Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin, w szczególności związanych z :

1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem,

3) badaniem i terapią psychologiczną,

4) pielęgnacją chorych,

5) leczeniem stacjonarnym z zastosowaniem metod psycho i socjoterapeutycznych,

6) rehabilitacją,

7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

8) działaniami profilaktycznymi i oświatowo – zdrowotnymi.

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:

1) w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w ramach Przychodni Leczenia Uzależnień:

a) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków,

b) prowadzenie edukacji i terapii grupowej w programie podstawowym,

c) organizowanie i prowadzenie form wsparcia i rehabilitacji dla pacjentów w programie zaawansowanym,

d) udzielanie konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów indywidualnych, skierowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej,

e) przeprowadzanie wizyt domowych i interwencji środowiskowych.

f) prowadzenie poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz poradni uzależnień (terenowych).

2) w ramach Poradni Współuzależnień udzielanie świadczeń osobom zgłaszającym zaburzenia funkcjonowania, powstałe wskutek przewlekłego stanu związanego z życiem w rodzinie z osobą uzależnioną od alkoholu w formie:

a) indywidualnych porad psychologicznych,

b) specjalistycznych konsultacji,

c) programu psychoterapeutycznego dla osób współuzależnionych,

d) programu psychoterapeutycznego dla małżeństw i rodzin, w których osoba uzależniona realizuje program rehabilitacyjny,

e) programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,

f) udzielanie porad dla młodzieży z grup ryzyka zagrożonej uzależnieniami.

3) w zakresie opieki stacjonarnej w ramach Oddziału Terapii i Uzależnień:
a) udzielanie świadczeń terapeutyczno – rehabilitacyjnych wobec osób dorosłych uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem metod psycho- i socjoterapeutycznych w formie intensywnego programu podstawowego,

b) przyjmowanie pacjentów na terapię stacjonarną według ustalonej kolejności po odbyciu konsultacji specjalistycznych,

c) udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązaniu ich problemów, a zwłaszcza przygotowanie do funkcjonowania w środowisku,

d) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów, którzy przeszli program podstawowy,

e) udzielanie wsparcia w formie interwencji kryzysowych.

4) w zakresie nadzoru merytorycznego, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w ramach Działu Metodyki i Profilaktyki:

a) koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia dostępności do świadczeń,

b) udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego,

c) zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących uzależnienia
od alkoholu oraz lecznictwa na terenie województwa,

d) wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,

e) prowadzenie szkoleń i staży dla pracowników lecznictwa odwykowego oraz osób współpracujących,

f) ocena jakości świadczeń terapeutycznych udzielanych przez zakłady lecznictwa odwykowego na terenie woj. podlaskiego i wnioskowanie o realizację programów naprawczych.

g) inicjowanie, koordynacja, prowadzenie działań i programów profilaktycznych promujących zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom,

h) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień,

i) udzielanie konsultacji specjalistycznych na rzecz samorządu terytorialnego i innych instytucji,

j) realizacja zadań szkoleniowych, edukacyjnych i profilaktycznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów,

k) prowadzenie Telefonu Zaufania.

5) Ośrodek w realizacji zadań współpracuje z :

a) Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

b) Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Specjalistą Krajowym i Wojewódzkim w dziedzinie terapii uzależnień i psychiatrii,

c) zakładami opieki zdrowotnej,

d) Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) z organami samorządu terytorialnego w szczególności z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

f) placówkami oświatowo – wychowawczymi

g) instytutami i placówkami naukowo – badawczymi,

h) Kościołem Rzymsko – Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi,

i) organami wymiaru sprawiedliwości.

j) Klubami i Ruchami Abstynenckimi.

k) Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

6) Prowadzenie Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, w ramach, którego wykonywane są zadania wymienione w pkt 3 dla pacjentów niewymagających całodobowej hospitalizacji.

Rozdział III

Zarządzanie Ośrodkiem

 

§ 8

1. Dyrektor Ośrodka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność nie naruszając uprawnień Rady Społecznej.

3. Dyrektor jest pracodawcą pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka .

5. Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony kierownik jednej z komórek organizacyjnych.

6. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podlaskiego po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 9

W skład Ośrodka wchodzą:

1) Przychodnia Leczenia Uzależnień

a) Poradnia Uzależnień

b) Poradnia Współuzależnień

c) Poradnia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych

d) Poradnia Uzależnień (terenowe)

2) Oddział Terapii Uzależnień

3) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

4) Dział Metodyki i Profilaktyki

5) Dział Ekonomiczno-Administracyjny.

§ 10

1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka, określonych w § 8 ustala Dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia wewnętrznego.

2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik do statutu.

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Ośrodku określa regulamin porządkowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną.

Rozdział IV

Rada Społeczna

§ 11

Rada Społeczna działająca przy Ośrodku jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.

§ 12

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie organom Województwa Podlaskiego wniosków i opinii w sprawach :

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d) przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród,

e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie z Dyrektorem Ośrodka.

2) przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego

b) rocznego sprawozdania z rocznego planu finansowego i inwestycyjnego

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń udzielanych przez Ośrodek, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,

5) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Ośrodka,

6) uchwalanie regulaminu działalności Rady Społecznej Ośrodka i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego,

7) Uchwalanie statutu Ośrodka i zmian do niego oraz przedkładanie go do zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Podlaskiego,

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka.

§ 13

1. Rada Społeczna Ośrodka składa się od 5 do 8 osób i powoływana jest przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu.

§ 14

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 15

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 16

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

3) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Ośrodka i przedstawiciel związków zawodowych.

3. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 17

1. Podstawową gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

2. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada Społeczna.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i innych przepisach regulujących gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 18

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe pochodzące:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) Zarządu Województwa Podlaskiego, Kas Chorych lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych innym ubezpieczeniem niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych ,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.

2) ze środków przekazanych na realizację zadań i programów zdrowotnych.

3) z prowadzonej działalności gospodarczej.

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz z ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.

 

§ 19

Ośrodek może otrzymywać dotacje na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, zakupy sprzętu i remonty,

4) nałożone dodatkowe zadania w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,

5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20

1. Wartość majątku Ośrodka określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski Ośrodka stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia przekazanego przez organ, który utworzył Ośrodek.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 21

1. Dyrektor Ośrodka decyduje o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

2. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

3. Ujemny wynik finansowy nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie Ośrodka uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.

4. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust.2, Sejmik Województwa Podlaskiego podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej Ośrodka lub o jego likwidacji.

5. Ujemny wynik finansowy z uwzględnieniem ust.3 pokrywa się ze środków Budżetu Województwa Podlaskiego i określa się formę dalszego finansowania Ośrodka.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 22

1. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy szczególne.

3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego.