PRZETARG - Usługi Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie nr 529755-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard.Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 Nazwa projektu lub programu

„Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 w ramach projektu RPO.08.04.01-20-0068/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.

Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/ Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

SIWZ Inspektorzy nadzoru przebudowa WOPiTU-26.03.2019 r

Ogł BZP nadzór inwestorski przebudowy WOPiTU

Zał. Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Załącznika 1 do SIWZ

Zał. Nr 2 do SIWZ IPU- nadzór_inspektor

Zał. Nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Zał. Nr 3.1 do SIWZ wykaz doświadczenia personelu

Zał. Nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 5 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 6 do SIWZ oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. Nr 7 do SIWZ wykaz osób

Zał. Nr 8 do SIWZ wykaz usług

Zał. Nr 9 do SIWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Odpowiedzi na pytania 02_04_2019_nazdorinwestorski_przebudowa_WOPiTU

Zmiana ogl BZP nadzor inwestorski przebudowy WOPiTU_03_04_2019_r

Informacja_i_zmiana_SIWZ_nazdor_inwestorski_przebudowa_WOPiTU_03_04_2019r

Zmiana_ogl_BZP_nadzor_inwestorski_przebudowy_WOPiTU_04_04_2019r

Zmiana_SIWZ_nazdor_inwestorski_przebudowa_WOPiTU_04_04_2019r

Informacja_z_otwarcia_ofert_12_04_2019r_nadzor_inwestorski_WOPiTU

Informacja_o_uniewaznieniu_postępowania_12_04_2019r_inspektorzy