PRZETARG - Modernizacja, remont i przebudowa

Ogłoszenie nr 542599-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Wykonanie modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanego w ramach projektu, składającego się z dwóch etapów działań: I ETAP „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” i II ETAP „ Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 w ramach projektu RPO.08.04.01-20-0068/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.

Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/ Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Ogl_BZP_przebudowa_WOPiTU

SIWZ_Rozbudowa_i_przebudowa_WOPiTU_29_04_2019r

Zmiana_SIWZ_przebudowa_WOPiTU_30_04_2019r

Zal_Nr_1_do_SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia

Zalacznik_Nr_1_do_Zalacznika_1_do_SIWS

Zal_Nr_2_do_SIWZ_IPU

Zal_Nr_3_do_SIWZ_formularz_ofertowy

Zal_Nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania

Zal_Nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

Zal_Nr_6_do SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zal_Nr_7_do_SIWZ_wykaz_osob

Zal_Nr_8_do_SIWZ_wykaz_robot

Zal_Nr_9_do_SIWZ_pozostałe_oswiadczenia

Zal_Nr_10_do_SIWZ_zobowiazanie_do_oddania_do_dyspozycji_zasobow

Zmiana_SIWZ_ przebudowa_WOPiTU_13_05_2019r

Ogl_BZP_zmiana_13_05_2019r

Zmiana_SIWZ_przebudowa_WOPiTU_20_05_2019r

Informacja_z_otwarcia_ofert_29_05_2019r_przebudowa_WOPiTU

Informacja_rozstrzygniecie_przebudowa_WOPiTU_14_06_2019r