PRZETARG - Usługa Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie nr 556081-N-2019 z dnia 2019-06-04 r.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020 w ramach projektu RPO.08.04.01-20-0068/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, krajowy numer identyfikacyjny 45019933200000, ul. Rybaki 3 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (48) 86 2162820, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.faks (48) 86 2162820.

Adres strony internetowej (URL): http://www.wopitu.pl/ Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Ogl_BZP_inspektor_nadzoru_WOPiTU

SIWZ_Inspektorzy_nadzoru_przebudowa_WOPiTU_04_06_2019r

Zal_ Nr_1_do_SIWZ_OPZ

Zal_Nr_2_do_SIWZ_IPU_nadzor_inspektor

Zal_Nr_3_do_SIWZ_formularz_ofertowy

Zal_Nr_3_1_do_SIWZ_wykaz_doswiadczenia_personelu

Zal_Nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie_dotyczace_podstaw_wykluczenia_z_postepowania

Zal_Nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

Zal_Nr_6_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zal_Nr_7_do_SIWZ_wykaz_osob

Zal_Nr_8_do_SIWZ_wykaz_uslug

Zal_Nr_9_do_SIWZ_zobowiazanie_do_oddania_do_dyspozycji_zasobow

Informacja_z_otwarcia_ofert_12_06_2019r_nadzor_inwestorski_WOPiTU

Informacja_rozstrzygniecie_inspektorzy_WOPiTU_24_06_2019r