Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor
             Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
                                           ogłasza konkurs na stanowisko:
                                                  Głównego Księgowego

            Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 
I. Nazwa i adres organizatora:
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18 – 400 Łomża
tel. Centrala 86 216 67 03,    Sekretariat 86 216 28 20   e-mail: praca@wopitu.pl

 
II. Przedmiot naboru:
Stanowisko Głównego Księgowego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu tj. 37 godzin 55 minut tygodniowo.
Zatrudnienie na Umowę o pracę.


III. Procedura naboru
Nabór ma charakter dwuetapowy.

 • Etap I – to sprawdzenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie dostarczonych aplikacji Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

IV. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.):

 • Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie
  w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Spełnia jeden z poniższych warunków:
      ◊ Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w           księgowości,
      ◊ Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
      ◊ Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych           przepisów.

V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem

 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość ustawy o działalności leczniczej, znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego.

Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność na politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe), w tym między innymi:
   ◊ nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności;
   ◊ odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Łomży;
   ◊ kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
   ◊ pracą Działu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.
   ◊ planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania.
   ◊ Sporządzanie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
   ◊ Prowadzenie dokumentacji rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami
   ◊ Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych.
   ◊ Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
   ◊ Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w Ośrodku.
   ◊ Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   ◊ Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Ośrodka.
   ◊ Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
   ◊ Realizacja procedur kontroli zarządczej.
   ◊ Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową – księgową jednostki.


VII. Wymagane dokumenty

 • Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • List motywacyjny, CV oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:


Termin: do dnia 11.08.2021 roku


Miejsce: Sekretariat, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża w godzinach 8:00 – 15:00
Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:


„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień”


 Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


IX. Informacje dodatkowe

 • O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie można odebrać osobiście. Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.
  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.
  X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przekazanie przez kandydata do pracy dokumentów zawierających dane osobowe niewymagane przepisami prawa przytoczonymi w niniejszym ogłoszeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Brak zgody na przetwarzanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), a także innymi przepisami prawa przytoczonymi w niniejszym ogłoszeniu lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża,
tel. 86 216 28 20.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień możliwy jest pod adresem:
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża, e-mail: iod@wopitu.pl.
Pani/Pana dane osobowe określone w przepisach prawa pracy1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2,3,4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, w zakresie nie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, również dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3 Art. 9 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, podmioty świadczące usługi poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
a następnie przez okres 5 lat od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru. Akta osób przyjętych w procesie rekrutacji odkłada się do akt osobowych
Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content