Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Księgowego

Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I. Nazwa i adres organizatora:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Rybaki 3, 18 – 400 Łomża

tel. Centrala 86 216 67 03,             Sekretariat 86 216 28 20              fax. 86 216 28 20

II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko Głównego Księgowego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu tj. 37 godzin 55 minut tygodniowo.
 3. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

III. Procedura naboru

Nabór ma charakter dwuetapowy.

Etap I – to sprawdzenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie dostarczonych aplikacji.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

IV. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62):

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
 5. Posiada nieposzlakowana opinię;
 6. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 7. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 8. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 9. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 10. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem

 1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
 2. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość ustawy o działalności leczniczej, znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

 VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego.

 1. Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  w Łomży na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność na politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe), w tym między innymi:
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności;
 • odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Łomży;
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. Kierowanie pracą Działu Ekonomiczno-Administracyjnego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.
 2. Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania.
 3. Sporządzanie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych.
 5. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 6. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w Ośrodku.
 7. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Ośrodka.
 9. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 10. Realizacja procedur kontroli zarządczej.
 11. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową – księgową jednostki.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Oświadczenie kandydata o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VIII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 30.09.2018 roku
 2. Miejsce: Sekretariat, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża w godzinach 800-1500
 3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”

 Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe

 1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz na stronie internetowej Ośrodka wopitu.pl
 3. Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie można odebrać osobiście. Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content