OGŁOSZENIE O PRACĘ

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży poszukuje
do pracy na stanowisko inspektora ds. kadrowych i administracyjnych

I. Nazwa i adres organizatora

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Rybaki 3, 18-400 Łomża

tel. Centrala 86 216 67 03      Sekretariat 86 216 28 20           fax. 86 216 28 20

 II. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Inspektor ds. kadrowych i administracyjnych.
 2. Wymiar etatu: 1 etat tj. 37 godzin 55 minut tygodniowo.
 3. Okres zawarcia umowy: Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

III. Procedura naboru:

Nabór ma charakter dwuetapowy.

Etap I – to sprawdzenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie dostarczonych aplikacji.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko  kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna.

IV. Niezbędne kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe związane
ze stanowiskiem pracy
:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki to: administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi).
 2. Kompetencje: odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, terminowość.
 3. Doświadczenie zawodowe:

– staż pracy: minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

– znajomość programów pakietu Microsoft Office (w szczególności WORD, Excel),

– znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;

V. Ogólny zakres obowiązków:

 1. Wprowadzanie danych i obsługa programu związanego z Ewidencją kadrową.
 2. Wprowadzanie danych dotyczących rozliczania czasu pracy.
 3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 4. Sporządzenie dokumentów z zakresu prawa pracy.
 5. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych związanych z zatrudnieniem.
 6. Nadzór nad dokumentacją dotyczącą praktyk studenckich.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym staż pracy.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża

 1. CV
 2. List motywacyjny.

List motywacyjny, CV, klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 19.02.2019 r.
 2. Miejsce: Sekretariat, ul. Rybaki 3, 18- 400 Łomża w godzinach 800-1500
 3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta pracy na stanowisko: inspektora ds. kadrowych i administracyjnych w WOPiTU w Łomży”

 1. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego.
 2. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.

 VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych będą mogły być odebrane do 14 dni
  po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłożenia procedury naboru w każdym terminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.

 IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 3.
 2. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Łomży wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest IOD. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@wopitu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe określone art. 221 Kodeksu Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła/złożył Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.       ),art. 6 ust 1 lit c, lit. b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody, oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content