Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży 

o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz

o pielęgniarską opiekę długoterminową domową

Tytuł projektu: „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową”

Cel projektu: „Poprawa jakości życia osób dorosłych niesamodzielnych i ich rodzin poprzez rozwój stacjonarnej i środowiskowej opieki długoterminowej”

Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Projekt pn. Wykonanie modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4: Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1: Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt jest na kwotę 4 590 856,68 PLN w tym dotacja ze środków unijnych 2 178 238, 89 PLN. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja, remont i przebudowa II piętra budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, a także zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla utworzonego lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego, stacjonarnego i środowiskowego.

Skip to content