Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

HISTORIA

Historia WOPiTU w Łomży

Powstanie  Ośrodka  było   „powiewem nowego ducha”   po   pierwszych wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie Papieża Jana Pawła II  w Łomży.

Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994 r. Program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999 r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.

Siedzibą Ośrodka jest samodzielny budynek położony u podnóża Starego Miasta w dolinie Narwi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego. Wiosną z okien Ośrodka rozciągają się piękne widoki na rozlewiska Narwi. Nad pacjentami „czuwa rodzina bocianów”.

W podpiwniczeniu Ośrodka miało swoją siedzibę Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” (do 2013 r.) potocznie nazywane Klubem Abstynenta. Stowarzyszenie zorganizowała grupa pierwszych pacjentów spotykajacą się w świetlicy osiedlowej w podpiwniczeniu bloku przy ul ks. Janusza I 12 w latach 1988 – 1992. Animatorem i terapeutą grupy był Paweł Kołakowski. Obecnie Stowarzyszenie ma swoja siedzibę przy ul. Dwornej 13.

Ważne daty w działalności Ośrodka:

28.01.1992 r. powołanie Ośrodka, a od kwietnia przyjęcia pierwszych pacjentów.

04.06.1992 uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3.

1993 – uruchomienie stacjonarnego Oddziału Terapii Uzależnień na 16 miejsc.

1994 – zakwalifikowanie Ośrodka przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do sieci placówek wiodących w Polsce.

1995 – rozpoczęcie realizacji programu profilaktycznego „NOE” oraz programów socjoterapeutycznych dla młodzieży pod kierunkiem Danuty Brzezińskiej.

1997 – przekształcenie Ośrodka z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny ZOZ.

1998 – zwiększenie liczby miejsc oddziału stacjonarnego do 20 i rozszerzenie oferty o Poradnie Współuzależnień.

1999 – podjęcie zadań ośrodka wojewódzkiego (koordynującego i nadzorującego merytoryczna pracę placówek lecznictwa odwykowego) na terenie województwa podlaskiego.

2002 – organizacja „II Kongresu Trzeźwości”” – listopad 2002 r. z okazji 10- lecia istnienia Ośrodka.

2003 – uruchomienie Punktu Konsultacyjnego w środku Wsparcia Rodziny w Zambrowie.

Warsztaty we współpracy z fundacją TATO-Net o tematyce: „7 sekretów Taty”, „Tato córka”, „Bliżej siebie – pełna łączność”.

2005 – uruchomiono Poradnię dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych w Łomży i Poradnię Uzależnień w Zambrowie.

2006 – 2011 – organizacja „warsztatów dobrej zabawy” i bezalkoholowych bali tematycznych, o charakterze szkoleniowym, m.in. „Sylwester Bezalkoholowy 2009/2010” transmitowany przez TV Trwam.

2012 – Prezydent Miasta Łomży przekazał nieruchomość przy ul. Rybaki 3 (siedziba WOPiTU) Marszałkowi Województwa Podlaskiego – co stwarza szansę rozbudowy i rozwoju.

11-13 listopad 2012 – organizacja III Kongresu Trzeźwości związanego z obchodami 20-lecia istnienia Ośrodka.

2016 – Ośrodek otrzymuje rekomendację PARPA do prowadzenia staży klinicznych

2017 – 7–8 listopad współorganizacja Konferencji „Narodowy Kongres Trzeźwości 2017” w 25 – lecie działalności Ośrodka.

27.02.2018 – Ośrodek otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (budynek po dawnym szpitalu zakaźnym). Daje to realne szanse na rozbudowę, rozwój działalności w zakresie terapii uzależnień i rozszerzenie działalności o długoterminowy zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL).

Ośrodek od początku działalności współpracuje z wieloma organizacjami w szczególności z Duszpasterstwem Trzeźwości przy Kościele oo. Kapucynów, ze Stowarzyszeniem „Zdrowie i Trzeźwość” działającym w Łomży, z klubami abstynenckimi, Ruchem Anonimowych Alkoholików i Al-Anon. Od kilku lat we współpracy z ks. Opiekunem i Bractwem Trzeźwości z Ostrołęki organizowane są Rekolekcje Ewangelizujące dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem

Skip to content