Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO:

DLA KOGO ZOL?

ZOL zapewnia pielęgnację pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Ośrodek sprawuje opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmuje opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego mogą trafić tyko osoby ubezpieczone lub mające inne prawo do korzystania ze świadczeń.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się osób wymagających całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji, uzależnionych, z zaawansowaną chorobą nowotworową lub psychiczną, z chorobą zakaźną.

W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (jak w karcie kwalifikacyjnej).

Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.

Osoba przyjęta do ZOL w ramach kontraktu z NFZ ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent

w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury. 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2012  poz. 731 z późn. zm.)

Wykaz dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w ramach współfinansowania
przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

CZĘŚĆ MEDYCZNA

1.  Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu
     pielęgnacyjno-opiekuńczego – do pobrania
2.  Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie -do pobrania
3.  Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – do pobrania
4.  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego
     (ocena według Skali Barthel) – do pobrania
5.  Dotychczasowa dokumentacja medyczna (kserokopia)
6.  W przypadku trwającej hospitalizacji – wstępna epikryza lekarska
7.  W przypadku pacjenta zakwalifikowanego do żywienia dojelitowego – karta
      żywienia dojelitowego – do pobrania 

8.  W przypadku pacjenta zakwalifikowanego do wentylacji mechanicznej – karta kwalifikacji pacjenta do przewlekłej wentylacji w warunkach  stacjonarnych – do pobrania

9.  Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w okresie od 1- 3 miesięcy ( morfologia, CRP, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, bilirubina, jonogram, glukoza i kreatynina we krwi, Hbs), wymaz z odleżyn, EKG oraz RTG klatki piersiowej wykonane w ostatnich 2 latach. Aktualne zdjęcie RTG płuc jeżeli pacjent ma schorzenie płuc

 

część medyczna - dokumenty do pobrania:

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

 

1.  Wniosek do Sądu Opiekuńczego (w przypadku braku możliwości wyrażenia
     świadomej zgody pacjenta na pobyt w ZOL) – do pobrania
2.  Legitymacja Emeryta / Rencisty (kserokopia)
3.  Dowód ubezpieczenia:
•    decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości świadczeń emerytalno-rentowych
     (w przypadku emerytów / rencistów) lub ksero decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z MOPS;
    jeżeli pacjent jest osobą pracującą – zaświadczenie z miejsca pracy o wysokości dochodów; w przypadku własnej działalności zaświadczenie ZUS.

•    ksero przyznanej grupy inwalidzkiej jeśli chory taką posiada;

•    ksero wydanego ubezwłasnowolnienia pacjenta – jeśli takie istnieje oraz decyzję sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Skip to content