Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia w Łomży

Kierownik Poradni – mgr Adam Kołakowski – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00.

Rejestracja pacjentów i umawianie się na wizyty osobiście lub telefonicznie do godz. 20.00 (pod nr. telefonu 86 216 67 03 wew. 20). Poradnia oferuje pomoc osobom ubezpieczonym i nieubezpieczonym.

Poradnia prowadzi psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (leki, nikotyna, narkotyki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, komputer, Internet, pracoholizm, zakupoholizm). Udziela pomocy i wsparcia dla członków rodzin dotkniętych następstwami stresu związanego z uzależnieniem osób bliskich.

Osoby dotknięte problemem hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać więcej informacji pod nr.  tel. kom. 86 216 67 03

Zaleca się by osoby zgłaszające się do Poradni posiadały dokument tożsamości a w miarę możliwości, skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty psychiatry.

Ambulatoryjny program psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych.

I. Etap wstępny edukacyjno-motywacyjny (trwa od 2 do 4 tygodni)

 • wizyty indywidualne u terapeuty,
 • konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne),
 • grupa psychoedukacyjna 2 razy w tygodniu: wtorek, czwartek godz. 18.00.

II. Etap podstawowy – intensywny (trwa 8 miesięcy)

* udział w grupie psychoterapeutycznej 2 x w tygodniu: poniedziałek, środa godz. 17.00,

 • udział w grupie psychoterapeutycznej nastawionej na akceptację uzależnienia,
 • zajęcia – ćwiczenia psychoedukacyjne uczące życia na trzeźwo,

III. Etap pogłębiony – rehabilitacyjny (trwa 12-18 miesięcy)

Uczestniczą w nim pacjenci, którzy przeszli program podstawowy w poradni, oddziale dziennym i stacjonarnym lub innych ośrodkach.

 • indywidualne wizyty u terapeuty – kontynuacja OPT,
 • konsultacje specjalistyczne (w miarę potrzeby),
 • udział w spotkaniach psychoedukacyjnych tzw. „spotkaniach absolwentów” (w ustalonych terminach),
 • udział w grupie psychoterapeutycznej.
 • sesje psychoterapeutyczne tygodniowe, lub – tzw. „weekendowe maratony”.

(pacjent zalicza min. 3 w roku) – na tematy:

 • zapobiegania nawrotom,
 • radzenia sobie ze złością,
 • poszukiwania wartości,
 • trening zachowań konstruktywnych,
 • pogłębiona praca psychologiczna w oparciu o program 12 kroków AA.

Pacjentom zalecany jest udział w grupach samopomocowych Ruchu Anonimowych Alkoholików, Al-anon, Alaten i DDA.

Osoby mające trudność w utrzymaniu abstynencji program podstawowy mogą realizować w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, a zamieszkujący poza Łomżą w stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnień.

Program terapii dla członków rodzin osób uzależnionych.

W programie:

 • Udzielane jest wsparcie psychologiczne, porady i konsultacje specjalistyczne dla członków rodzin osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
 • Pomoc psychologiczna i terapia dla dorosłych dzieci alkoholików.
 • Realizowany jest program edukacyjno-psychoterapeutyczny dla współuzależnionych obejmujący etapy:

I. Etap wstępny edukacyjno-diagnostyczny.

 • wizyty indywidualne u psychologa i terapeuty,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • grupa psychoedukacyjna raz w tygodniu.

II. Etap rozwojowy

 • indywidualna psychoterapia,
 • udział w grupie psychoterapeutycznej- raz w tygodniu.

III. Etap zaawansowany

 • indywidualna psychoterapia,
 • udział w grupie psychoterapeutycznej zaawansowanej raz w tygodniu.

Osoby współuzależnione po programie podstawowym wraz ze swoimi współmałżonkami po terapii (2-3 mies. abstynencji) mogą wziąć udział w sesjach psychoterapeutycznych (weekendowych) poświęconych następującym tematom:

 • Komunikacja w małżeństwie i nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Jak rozmawiać o współżyciu seksualnym.
 • Porozumiewanie się z dziećmi i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Sesje jednodniowe, których tematyka dotyczy ważnych dla grupy problemów. Osoby zainteresowane udziałem zapisują się w Rejestracji Poradni. Leczenie jest bezpłatne. Od osób zgłaszających się nie jest wymagane skierowanie.

Osoby nieletnie (dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych) zgłaszając się do Poradni powinni uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Skip to content