Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Szkolenie biegłych sądowych

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu:
Część I – 15.11.2019r. (piątek) w godz. 10.00-15.00
Część II – do uzgodnienia z uczestnikami
Miejsce szkolenia: Siedziba WOPiTU w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża
Koszt szkolenia: 180 zł / osoba

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie na numer: 862162820 bądź drogą mailową na adres: sekretariat@wopitu.pl do dnia 13.11.2019r.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Rekomendacja kandydatów na biegłych sądowych przez WOPiTU w Łomży

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) kandydatów do pełnienia funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z wymaganą dokumentacją zgłasza:

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Biegłych Sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w województwie podlaskim powołują Prezesi Sądów Okręgowych w:

 • Białymstoku,
 • Łomży,
 • Suwałkach.

Prezesi Sądów Okręgowych aktualizują listę biegłych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje się na okres pięciu lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zgłasza Prezesom Sądów Okręgowych kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i niezbędnych dokumentów, w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień.

Dyrektor WOPiTU w Łomży rekomenduje kandydatów raz w roku – w grudniu.

Kandydaci są zobowiązani do składania wniosków z dokumentami w terminie nie później niż do 30 października. Dodatkowy termin przyjmowania wniosków może być ogłoszony, jeśli od Prezesów Sądów będzie zgłoszony wniosek o potrzebie uzupełnienia listy biegłych.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

 • Podanie o wpis do listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 • Zgoda na pełnienie funkcji biegłego ze wskazaniem sądu, przy którym kandydat chce pełnić funkcje biegłego oraz z podaniem danych adresowych i do korespondencji, które będą podane do wiadomości publicznej w dzienniku urzędowym.
 • Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 1. Dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. Certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień
 3. Dyplomu specjalizacji z psychologii klinicznej
 4. Świadectw i zaświadczeń ukończonych szkoleń, kursów, w szczególności potwierdzających kwalifikacje i umiejętności w zakresie diagnozowania i orzekania  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 5. CV zawodowe,
 6. Opinia pracodawcy oraz zgoda na pełnienie funkcji biegłego,
 7. Rekomendacja organizacji zawodowej, do której kandydat należy – fakultatywnie (np. Izba Psychologów, PTP, Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień).
 8. Inne dokumenty wymagane przez poszczególne sądy okręgowe

Z wykazem wymaganych dokumentów należy zapoznać się na stronie internetowej danego sądu okręgowego.

Uwaga: Osoby pełniące funkcję biegłego bez złożenia wniosku nie są automatycznie powoływane na kolejną kadencję. Składając wniosek o rekomendację na kolejną kadencję kandydat składa oświadczenie, że posiada aktualne prawo wykonywania zawodu oraz dołącza kopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych w okresie ostatniej kadencji.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka lub przesłać na adres:

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

18-400 Łomża

 

Wymagania kwalifikacyjne do spełnienia do uzyskania rekomendacji na biegłego:

(wynikające z § 12 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.) oraz:

 1. Psycholodzy z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień wydanym przez PARPA.
 2. Psycholodzy ze specjalizacją z psychologii klinicznej (co najmniej I st.) oraz doświadczenie zawodowe i szkolenia z zakresu diagnozy uzależnienia.
 3. Specjaliści Psychoterapii Uzależnień z certyfikatem wydanym przez PARPA (z wykształceniem innym niż psychologiczne).
 4. Istotne jest także doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu minimum 5 lat oraz aktualna praca diagnostyczna i terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie.

Od wszystkich kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji biegłego pierwszy raz wymagane jest zaświadczenie o szkoleniu z zakresu orzecznictwa sądowego w przedmiocie uzależnienia (organizowane przez WOTUW-y, sekcje psychologii sądowej PTP lub inne stowarzyszenia i podmioty).

Kandydat na biegłego może zostać poinformowany o potrzebie uzupełnienia dokumentów, kwalifikacji lub otrzymuje odmowę rekomendacji.

Łomża, dn. 19.07.2018 r.                                                                                              

                                                                                                                                     Dyrektor WOPiTU

                                                                                                                                      Renata Szymańska

Linki do stron sądów okręgowych, gdzie zamieszczone są wymagania od kandydatówna biegłych.:
Skip to content